VOORWAARDEN

Les- en cursusvoorwaarden van de Muziekacademie Den Haag

INSCHRIJVING
Leerlingen/cursisten kunnen zich uitsluitend inschrijven door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
Op de tarieven voor lessen, cursussen en ensembles wordt voor volwassenen (vanaf 21 jaar) 21% BTW geheven. De tarieven voor volwassenen in de tabel zijn inclusief BTW.
De lessen voor nieuwe leerlingen starten in de eerste week van september. De docent neemt in de laatste week van augustus contact op met deze leerlingen om te informeren naar de mogelijkheden voor plaatsing. Het rooster wordt in overleg met docent en leerling vastgesteld. Inschrijving geldt altijd voor het gehele cursusjaar bij wekelijkse lessen, ofwel “jaarcursussen” (individuele lessen, klasjes, groepslessen en wekelijkse ensembles) en de gehele cursus bij alle andere lesvormen / cursussen.
Bij inschrijving na de aanvang van het cursusjaar geldt de inschrijving voor het resterende gedeelte ervan. Het cursusjaar begint op
27 augustus 2018 en eindigt 30 juni 2019. Voortijdig stoppen van de lessen is alleen mogelijk per 1 februari 2019, mits dit vóór 1 januari 2019 schriftelijk is gemeld.

Lesgeldplichtige voor minderjarige leerlingen is degene die de ouderlijke macht of voogdij uitoefent, of diegene die de onderhoudsplicht heeft. Voor leerlingen van 18 tot 21 jaar moet het formulier én door henzelf én door (een van de) ouders worden ondertekend. Ouders/verzorgers van leerlingen tot 21 jaar zijn daarmede wettelijk betaalplichtig.

DE STRIPPENKAART  (=10-lessenkaart)
Een strippenkaart is goed voor 10 lessen van een half uur (ofwel 5 lessen van een uur, enz.).
De strippenkaart ontvangt u via de docent.
De strippenkaart is docentgebonden, tenzij bij aanvang een bijzondere opzet is afgesproken.
Men mag maximaal 2 strippenkaarten per jaar kopen (voor dezelfde lessoort).
De strippenkaart moet gebruikt worden in het seizoen van aankoop.
Voor eventuele ongebruikte strippen aan het einde van het seizoen (30 juni) vindt GEEN restitutie plaats.
Indien u verhinderd bent dient u de les tijdig af te zeggen. Onder tijdige afzegging wordt verstaan afzegging tot 48 uur voor de afgesproken tijd. Bij niet tijdige afzegging wordt de les in mindering gebracht op het aantal lessen van uw strippenkaart.

BETALINGEN
Het cursusgeld voor alle jaarcursussen moet altijd in twee halfjaarlijkse termijnen vooraf betaald worden, dus de laatste week van augustus en de laatste week van januari. Betaling is uitsluitend mogelijk met een machtiging tot automatische afschrijving. Het verschuldigde bedrag wordt op de twee bovengenoemde incassomomenten van de rekening van de betaalplichtige afgeschreven. In uitzonderlijke gevallen kan in 4 termijnen worden betaald (stuur een verzoek naar administratie@muziekacademiedenhaag.nl).
Voor kortere cursussen moet altijd uiterlijk één week vóór aanvang van de cursus worden betaald. Indien de automatische incasso niet uitgevoerd kan worden buiten de schuld van de stichting Muziekacademie Den Haag om, zal de muziekacademie de betaalplichtige een bericht sturen met het verzoek anders te betalen.
Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Wanneer de betaling is ontvangen mogen de lessen worden hervat. Gemiste lessen zullen niet worden ingehaald of gecompenseerd.
Indien u niet via automatisch incasso betaalt wordt € 10,- administratiekosten (per factuur) in rekening gebracht (verrekend in de termijn).
NB Indien u voor incasso kiest maar zelf de incasso’s storneert, of dat deze mislukken omdat er onvoldoende saldo op de rekening staat, zal alsnog € 10 administratiekosten per betaaltermijn in rekening worden gebracht.
Nieuwe inschrijvers voor een instrumentale of vocale les (jaarcursus A 1 t/m 7 en B1 en B2) betalen éénmalig €15 inschrijfkosten.

Facturen en incasso's in 2018-2019
Bij 2 termijnen
Termijn 1 - factuur 20-08-2018 - streefdatum incasso 25-08-2018
Termijn 2 - factuur 20-01-2019 - streefdatum incasso 25-01-2019
Onze facturen worden via e-mail verzonden. We doen er alles aan om te voorkomen dat deze weggefilterd worden maar helemaal te voorkomen is dat niet, dus ........... check af en toe de spambox.

BEËINDIGING VAN DE LESSEN
Uitsluitend schriftelijke uitschrijvingen, gericht aan (de directie van) de school, kunnen worden geaccepteerd. Tussentijdse uitschrijving is alleen mogelijk bij verhuizing naar een plaats buiten regio Haaglanden. De directie behoudt zich het recht voor te verzoeken om een inschrijvingsbewijs van de gemeente. Een verzoek tot tussentijdse uitschrijving dient schriftelijk gedaan te worden, met opgaaf van reden. Deze uitschrijving gaat in op de eerste van de maand, volgend op die waarin de opzegging plaats vond. U ontvangt hiervan een bevestiging.

ANNULEREN VAN EEN KORTE CURSUS, WORKSHOP, MASTERCLASS of JAARCURSUS (voordat de cursus begint).
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering van een korte cursus of workshop worden de volgende kosten in rekening gebracht:
Tot 1 maand voor aanvang van de korte cursus: geen kosten.
1 maand tot 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop/masterclass: 50 % van het tarief
Minder dan 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop/masterclass: 75% van het tarief.
Met of zonder afmelding niet komen de dag zelf: 100 % van het tarief.
Indien u zich heeft ingeschreven voor het nieuwe cursusjaar en u wilt annuleren kan dit uitsluitend schriftelijk voor 15 september 2018; na 15 sept wordt het eerste halfjaar cursusgeld in rekening gebracht.

LESVERZUIM / UITVAL

Kan door ziekte of verhindering van de docent een les geen doorgang vinden, dan ontvangt de leerling daarvan zo tijdig mogelijk bericht. Bij langdurige ziekte van de docent waardoor er 2 of meer lessen dreigen uit te vallen wordt een vervanger aangesteld. Het streven is om de reguliere muzieklessen die om bovengenoemde redenen uitvallen in te halen; zou dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, zullen maximaal twee uitgevallen lessen per schooljaar niet worden vervangen of op andere wijze gecompenseerd.
Lessen die samenvallen met feestdagen (buiten de vakanties) worden ingehaald. Bij uitval van een of meerdere lessen van cursussen waarvoor een exact aantal lessen is vastgesteld, zal de einddatum zodanig verplaatst worden, dat het volledige programma door de eigen docent kan worden uitgevoerd.
Lessen die door de leerling zelf verzuimd worden, worden niet ingehaald.

DISCLAIMER – COPYRIGHT

Disclaimer
De Muziekacademie Den Haag besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website, maar kan niet garanderen dat de interne of externe links nog juist zullen zijn wanneer U deze bekijkt. De Muziekacademie Den Haag behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Copyright
De inhoud van de website van de Muziekacademie Den Haag is bestemd om te bekijken, te bewaren, uit te printen en te verspreiden voor niet-commerciële doeleinden. Voorwaarde is wel, dat deze inhoud niet gewijzigd wordt. Het is niet toegestaan de inhoud van de website te gebruiken voor commerciële doeleinden.
(9 mei 2013)- update 18 mei 2018