VOORWAARDEN

Les- en cursusvoorwaarden van de Muziekacademie Den Haag (2023-2024)

INSCHRIJVING
Leerlingen/cursisten kunnen zich uitsluitend inschrijven door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
Op de tarieven voor lessen, cursussen en ensembles wordt voor volwassenen (vanaf 21 jaar) 21% BTW geheven. De tarieven voor volwassenen in de tabel zijn inclusief BTW.
De lessen voor nieuwe leerlingen starten in de eerste week van september. De docent neemt in de laatste week van augustus contact op met deze leerlingen om te informeren naar de mogelijkheden voor plaatsing. Het rooster wordt in overleg met docent en leerling vastgesteld. Inschrijving geldt altijd voor het gehele cursusjaar bij wekelijkse lessen, ofwel “jaarcursussen” (individuele lessen, klasjes, groepslessen en wekelijkse ensembles) en de gehele cursus bij alle andere lesvormen / cursussen.
Bij inschrijving na de aanvang van het cursusjaar geldt de inschrijving voor het resterende gedeelte ervan. Het cursusjaar begint op 28 augustus 2023 en eindigt 1 juli 2024.
Voortijdig stoppen van de lessen is alleen mogelijk per 1 februari 2024, mits dit vóór 1 januari 2024 schriftelijk is gemeld.
Lesgeldplichtige voor minderjarige leerlingen is degene die de ouderlijke macht of voogdij uitoefent, of diegene die de onderhoudsplicht heeft. Voor leerlingen van 18 tot 21 jaar moet het formulier én door henzelf én door (een van de) ouders worden ondertekend. Ouders/verzorgers van leerlingen tot 21 jaar zijn daarmede wettelijk betaalplichtig.

DE 10-LESSENKAART
Een 10-lessenkaart is goed voor 10 lessen van een half uur (ofwel 5 lessen van een uur, enz.).
De 10-lessenkaart ontvangt u via de docent.
De 10-lessenkaart is docentgebonden, tenzij bij aanvang een bijzondere opzet is afgesproken.
Men mag maximaal 2 10-lessenkaarten per seizoen kopen (voor dezelfde lessoort).
De 10-lessenkaart moet gebruikt worden in het seizoen van aankoop.
Voor eventuele ongebruikte lessen aan het einde van het seizoen (2 juli) vindt GEEN restitutie plaats.
Indien u verhinderd bent dient u de les tijdig af te zeggen. Onder tijdige afzegging wordt verstaan afzegging tot 48 uur voor de afgesproken tijd. Bij niet tijdige afzegging wordt de les in mindering gebracht op het aantal lessen van uw 10-lessenkaart.

BETALINGEN
Het cursusgeld voor alle jaarcursussen moet altijd in twee halfjaarlijkse termijnen vooraf betaald worden, dus de laatste week van augustus en de laatste week van januari. Betaling is uitsluitend mogelijk met een machtiging tot automatische afschrijving. Het verschuldigde bedrag wordt op de twee bovengenoemde incassomomenten van de rekening van de betaalplichtige afgeschreven. In uitzonderlijke gevallen kan in 4 termijnen worden betaald (stuur een verzoek naar administratie@muziekacademiedenhaag.nl).
Voor kortere cursussen moet altijd uiterlijk één week vóór aanvang van de cursus worden betaald. Indien de automatische incasso niet uitgevoerd kan worden buiten de schuld van de stichting Muziekacademie Den Haag om, zal de muziekacademie de betaalplichtige een bericht sturen met het verzoek anders te betalen.
Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Wanneer de betaling is ontvangen mogen de lessen worden hervat. Gemiste lessen zullen niet worden ingehaald of gecompenseerd.
Indien u niet via automatisch incasso betaalt wordt € 10,- administratiekosten (per factuur) in rekening gebracht (verrekend in de termijn).

Nieuwe inschrijvers voor een instrumentale of vocale les (jaarcursus A 1 t/m 7 en B1 en B2) betalen éénmalig €15 inschrijfkosten.
Onze facturen worden via e-mail verzonden. We doen er alles aan om te voorkomen dat deze weggefilterd worden maar helemaal te voorkomen is dat niet, dus …….graag ook af en toe uw spambox checken.

Facturen en incasso's in 2023-2024
Bij 2 termijnen
Termijn 1 - factuur 20-08-2023 - streefdatum incasso 25-08-2023
Termijn 2 - factuur 20-01-2024 - streefdatum incasso 25-01-2024
Onze facturen worden via e-mail verzonden. We doen er alles aan om te voorkomen dat deze weggefilterd worden maar helemaal te voorkomen is dat niet, dus ........... check af en toe de spambox.

BEËINDIGING VAN DE LESSEN
Uitsluitend schriftelijke uitschrijvingen, gericht aan (de directie van) de school, kunnen worden geaccepteerd. Tussentijdse uitschrijving is alleen mogelijk bij verhuizing naar een plaats buiten regio Haaglanden. De directie behoudt zich het recht voor te verzoeken om een inschrijvingsbewijs van de gemeente. Een verzoek tot tussentijdse uitschrijving dient schriftelijk gedaan te worden, met opgaaf van reden. Deze uitschrijving gaat in op de eerste van de maand, volgend op die waarin de opzegging plaats vond. U ontvangt hiervan een bevestiging.

ANNULEREN VAN EEN KORTE CURSUS, WORKSHOP, MASTERCLASS of JAARCURSUS
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering van een korte cursus of workshop worden de volgende kosten in rekening gebracht:
Tot 1 maand voor aanvang van de korte cursus: geen kosten.
1 maand tot 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop/masterclass: 50% van het tarief
Minder dan 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop/masterclass: 75% van het tarief.
Met of zonder afmelding niet komen de dag zelf: 100% van het tarief.
Indien u zich heeft ingeschreven voor het nieuwe cursusjaar en u wilt annuleren kan dit uitsluitend schriftelijk voor 15 september 2023; na 15 sept wordt het eerste halfjaar cursusgeld in rekening gebracht.

LESVERZUIM / UITVAL
Kan door ziekte of verhindering van de docent een les geen doorgang vinden, dan ontvangt de leerling daarvan zo tijdig mogelijk bericht. Bij langdurige ziekte van de docent waardoor er 2 of meer lessen dreigen uit te vallen wordt een vervanger aangesteld. Het streven is om de reguliere muzieklessen die om bovengenoemde redenen uitvallen in te halen; zou dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, zullen maximaal twee uitgevallen lessen per schooljaar niet worden vervangen of op andere wijze gecompenseerd.
Lessen die samenvallen met feestdagen (buiten de vakanties) worden ingehaald. Bij uitval van een of meerdere lessen van cursussen waarvoor een exact aantal lessen is vastgesteld, zal de einddatum zodanig verplaatst worden, dat het volledige programma door de eigen docent kan worden uitgevoerd.
Lessen die door de leerling zelf verzuimd worden, worden niet ingehaald.

DISCLAIMER – COPYRIGHT

Disclaimer
De Muziekacademie Den Haag besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website, maar kan niet garanderen dat de interne of externe links nog juist zullen zijn wanneer U deze bekijkt. De Muziekacademie Den Haag behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Copyright
De inhoud van de website van de Muziekacademie Den Haag is bestemd om te bekijken, te bewaren, uit te printen en te verspreiden voor niet-commerciële doeleinden. Voorwaarde is wel, dat deze inhoud niet gewijzigd wordt. Het is niet toegestaan de inhoud van de website te gebruiken voor commerciële doeleinden.
(9 mei 2013)  update 4 mei 2019

PRIVACY
De Stichting Muziekacademie Den Haag waardeert uw belangstelling voor onze diensten en uw bezoek aan deze website. Wij respecteren uw privacy en geven in deze alinea aan hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
De website en e-mails van de Muziekacademie Den Haag kunnen voorzien zijn van (hyper)links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. De Muziekacademie Den Haag is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor inhoud van sites van derden.

INZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Bij bezoek aan de website van de Muziekacademie Den Haag registreert de webserver automatisch de naam van de browser, uw internetservice-provider en de datum en duur van uw bezoek. Andere persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als deze vrijwillig door u worden verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van aanvraag voor de maandkalender of registratie bij deelname aan een cursus of les.
De Muziekacademie Den Haag gebruikt de door u verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend voor onze cursusadministratie, marketing en technisch beheer van de website. De Muziekacademie Den Haag wil graag uw gegevens gebruiken om u over onze diensten te informeren en indien van toepassing naar uw mening te vragen. Als u niet wilt dat wij u hiervoor benaderen dient u zich schriftelijk af te melden door een e-mail of brief te sturen aan:

Stichting Muziekacademie Den Haag,
Raamweg 36,
2596 HN Den Haag,
info@muziekacademiedenhaag.nl

Informatie die u ons via een van de webformulieren verstrekt wordt versleuteld verzonden via een veilige verbinding.

Muziekacademie Den Haag behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.