TIJDELIJKE VERHUIZING NAAR ANWB-GEBOUW

De Muziekacademie Den Haag is voorlopig NIET telefonisch bereikbaar. Gaarne per e-mail contact opnemen. 
The MDH telephone line will NOT be active for the next while. Please contact us per email.

English below

Het zal u niet zijn ontgaan dat het Berlage-Huis, waar de Muziekacademie is gehuisvest, momenteel geheel wordt verbouwd. Tijdens de sloopwerkzaamheden in december zijn grote problemen met de elektra ontdekt in het ander deel van het souterrain. Om deze problemen te kunnen oplossen moet de stroom van het hele pand circa 3 weken worden uitgeschakeld. Om een wekenlange sluiting van de Muziekacademie te voorkomen hebben wij in plaats daarvan gekozen voor een tijdelijke verhuizing. Dit biedt ook de mogelijkheid om eindelijk de laatste fase van onze verbouwing (lokalen 12 t/m 18) te realiseren in die periode. Een ander voordeel is dat we de aanzienlijke overlast van de verbouwing boven en naast ons zullen kunnen vermijden.

Het was niet makkelijk om een enigszins geschikt pand te vinden in de buurt. Uiteindelijk is gekozen voor de dichtstbijzijnde mogelijkheid: het F gebouw van het ANWB Hoofkantoor, Wassenaarsweg 220. Vanaf maandag 17 februari zullen de lessen daar plaatsvinden. De beoogde terugkeerdatum naar de Raamweg is ………….. Wij beseffen ons heel goed dat dit zeer kort dag is, maar alles is vandaag pas bevestigd.

U kunt het parkeerterrein zo oprijden. Er is ook een fietsenstalling.
De Muziekacademie bevindt zich op de 5e en 6e etages.
Tijdens de eerste week zullen er extra vrijwilligers zijn om de weg te wijzen.

Belangrijk: Toegangskaarten

  • I.v.m. de veiligheid moet ten alle tijden bekend zijn wie in het pand aanwezig is.
  • Alle leerlingen zullen een toegangskaart krijgen. Deze gebruikt u voor het poortje bij de ingang (naast de balie); het is tevens een uitrijkaart voor het parkeerterrein. De kaart blijft geldig zolang u les heeft op de Muziekacademie en wij nog in het ANWB pand zitten.
  • Ouders/begeleiders die altijd hun kind begeleiden, b.v. de zeer jonge kinderen, kunnen ook een toegangskaart krijgen. Als uw kind groot genoeg is om alleen naar boven te gaan, is dat wel zo handig.
  • Mensen die incidenteel komen krijgen een eendaagse bezoekerspas.

De eerste keer dat u komt: Gaarne een A4-tje meenemen met de volledige voor- en achternaam van de leerling erop en deze geven aan de baliemedewerker in het ANWB gebouw. De toegangspas wordt meteen uitgereikt. De toegangspassen zijn genummerd en worden tezamen met de naam van de leerling achteraf geregistreerd.

Indien u uw kind altijd begeleidt (bijv. bij zeer jonge kinderen): gaarne een aparte A4 met uw volledige voor- en achternaam indienen bij de ANWB balie.

Voor alle andere gevallen wordt per keer een eendaagse bezoekerspas gemaakt.

Wij begrijpen dat de afstand/reistijd (6 minuten met de auto of 8 minuten fietsen vanaf MDH) naar de tijdelijke locatie voor sommigen een probleem zou kunnen zijn. Als dit het geval is, zullen wij ons best doen om een oplossing te vinden, maar we hopen natuurlijk dat het allemaal mee zal vallen. De positieve kanten van de situatie zijn dat de lessen niet onderbroken zullen worden, dat we de komende maanden geen overlast meer hebben van de werkzaamheden en dat we over een aantal maanden terugkeren naar een prachtig, helemaal vernieuwde Muziekacademie.

LET OP –  Ons postadres blijft Raamweg 36, 2596 HN Den Haag

Dank voor uw begrip

You have undoubtedly noticed that the Berlage-Huis, where the Music Academy is located, is currently undergoing complete renovations. During the demolition phase in December, major electrical problems were discovered on the other side of the souterrain. In order to solve these problems, all electricity in the building would need to be shut off for about 3 weeks. To avoid having to close for several weeks, we decided to opt for a temporary relocation. This will also permit us to finally effectuate the last phase of our own renovations (studios 12 thru 18) during that period. Another advantage is that we will be able to avoid the considerable disturbance of the construction above and beside us.

It was not easy to find even a relatively suitable building anywhere near the Music Academy. We finally decided on the closest location: the F building of the ANWB head office complex, Wassenaarsweg 220. As of Monday February 17th all lessons will be there. We expect to return to the Raamweg at ………………………. We realize that this is all very sudden, but the details were only confirmed today.

There is free access to the parking lot.
The Music Academy will be situated on the 5th and 6th floors.
During the first week, there will be extra volunteers to help everybody find their way.

Important: Access cards:

  • For safety reasons, the building security must know at all times which people are present in the buildings.
  • All students and will receive an access card. Your access card opens the turnstile by the entrance of the building (just past the reception desk) and also opens the barrier to exit the parking lot. The card remains valid for as long as you are following lessons at the Music Academy and we are still in the ANWB building.
  • Parents/guardians who always accompany their child, i.e. very young children, can also get an access card. If your child is old enough to go upstairs alone, this could be preferable.
  • People who come incidentally will receive a day-card for visitors.

The first time you come: Please bring an A4 paper on which the full first and last name of the student is written and give it to the receptionist at the ANWB desk. The ANWB will make the card, which you will receive immediately. The cards are numbered and will subsequently be registered, together with the name of the student.

If you always accompany your child (i.e. very young children): please bring a separate A4 paper with your full first and last name on it and submit it at the ANWB reception desk; then a card will also be made for you.

In all other cases, people will receive a visitor’s day-card.

We realize that the distance/travel time (6 minutes by car, 8 minutes by bicycle) to the temporary location might be problematic for some. Should this be the case, we’ll do our best to find a solution, but of course we hope the problems will be minimal. The positive side of the situation is that the lessons will be able to continue without interruption, that we will no longer be disturbed by the construction and that, when we return after several months, it will be to a beautiful, completely renovated Music Academy.

Our Post address does not change:  Raamweg 36, 2596 HN Den Haag

Thank you for your understanding,